Ring 87 37 02 03 – alle dage 6.00-23.00
 1. Dit Pulterkammer, virksomheden
  1. Nærværende handelsbetingelser er gældende for alle aftaler om leje af opbevaringsplads indgået via booking på www.pulterkammer.dk. Vi anbefaler, at handelsbetingelserne læses grundigt igennem, inden booking via hjemmesiden foretages. Det er en forudsætning for indgåelse af aftaler via hjemmesiden, at handelsbetingelserne accepteres. Hjemmesiden indehaves og drives af:

   Dit Pulterkammer A/S
   CVR-nr.: 25598032
   Nikkelvej 2
   DK-8940 Randers SV
   Telefon: 87 37 02 03
   E-mail: info@pulterkammer.dk

   Dit Pulterkammer A/S’ erhvervsmæssige hovedaktivitet er udlejning af opbevaringsplads.
 2. Lejer, kunden
  1. Lejer skal være fyldt 18 år for at indgå en aftale via hjemmesiden.
  2. Alle aftaler via hjemmesiden indgås på dansk. Kopi af den indgåede aftale sendes til lejer via e-mail og opbevares digitalt af Dit Pulterkammer® efterfølgende. Den indgåede aftale fremsendes ikke separat med post.
  3. Alle aftaler via hjemmesiden indgås med Dit Pulterkammer A/S.
 3. Det lejede
  1. Lejer har ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum eller parkeringsplads.
  2. Lejer har ingen afståelsesret og fremlejeret.
  3. Det lejede overtages som besigtiget af lejer, idet det bemærkes, at det lejede ikke ved indflytningen er nyistandsat.
  4. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer af det lejede.
 4. Levering, benyttelse og anvendelse af det lejede
  1. Levering og adgang til det lejede er fra anlæggets åbningstid på den dato, der er angivet ved booking. Lejer sætter sig i besidelse af det lejede ved benyttelse af den personlige kode, der er tilsendt i forbindelse med booking. Koden åbner porte og indgangsdøre.
  2. Indgangsdøre må ikke blokeres og nødstop må ikke benyttes, for at fastholde indgangsdøre åbne.
  3. Det lejede skal aflåses med egen hængelås (40 mm).
  4. Det lejede må kun benyttes til oplagring af tørt gods.
  5. Der må ikke opbevares: Trykflasker, akkumulatorer, fyrværkeri, brandfarlige eller eksplosive materialer.
  6. Ved oplagring af maskiner skal disse være tømt for olie, benzin og lignende væsker før oplagringen. Batterier skal afmonteres elektriske apparater.
  7. Alle former for fødevarer, planter og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ikke oplagres. Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er skadeligt eller miljøfarligt.
  8. Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede, eller på nogen måde lade tredjemand benytte det lejede uden Dit Pulterkammers skriftlige tilladelse.
  9. Lejer er erstatningsansvarlig overfor tredjemand ved uforsvarlig adfærd, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål. Lejer er erstatningsansvarlig over for Dit Pulterkammer ved uforsvarlig adfærd, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på Dit Pulterkammers ejendom.
 5. Adgang til det lejede
  1. Lejer har alene adgang til det lejede i den af Dit Pulterkammer fastsatte åbningstid.
  2. Personlig betjening er individuelt for hvert anlæg og Dit Pulterkammer er uden forudgående varsel berettiget til at ændre det angivne tidsrum for personlig betjening – herunder er Dit Pulterkammer berettiget til at lade anlægget henstå ubetjent.
  3. Adgang til anlægget og det lejede fremgår af Dit Pulterkammers hjemmeside og skiltning på anlæg. Dit Pulterkammer forbeholder sig ret til at ændre tiderne.
  4. Adgangen til det lejede foregår via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved hjælp af adgangskode. Hvis der ikke er adgang til det lejede pga. svigt i automatiske døre og porte kan Dit Pulterkammer® ikke gøres erstatningsansvarlig for tab der måtte opstå.
  5. Ved indflytning og ophold i det lejede er lejer forpligtet til at færdiggøre indflytningen før lukketid. Ved lukketid aflåses porte og døre automatisk og alarmanlægget kobles til.
 6. Forsikring af det opbevarede
  1. De opbevarede effekter er ikke omfattet af en af Dit Pulterkammer tegnet forsikring. Lejer må derfor søge afklaret med eget forsikringsselskab, om effekterne er omfattet af en af lejer tegnet forsikring.
 7. Færdsel og adfærd på ejendommens område
  1. Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede eller på ejendommens område.
  2. Såfremt lejer udøver støjende adfærd, fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale eller andre lejere, er Dit Pulterkammer berettiget til at bortvise lejer fra det lejede og fra ejendommens område.
  3. Rygning indenfor og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.
  4. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri og Dit Pulterkammer vil foretage politianmeldelse.
  5. Ifølge brandforebyggelses regulativ må der under ingen omstændigheder efterlades effekter i gangarealer, vindfang eller udendørs på anlægget.
  6. Indbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.
 8. Lejepriser, betaling og regulering
  1. Alle priser på hjemmesiden er lejepriser pr. kalendermåned og er angivet i danske kroner. Der tages ikke gebyrer ved betalinger på hjemmesiden.
  2. Udlejning til private er momsfritaget. Ved udlejning til erhvervsdrivende tillægges 25% moms til de oplyste lejepriser.
  3. Via hjemmesiden kan der betales med Dankort, VISA/- Dankort, MasterCard, Maestro eller VISA. Alle betalinger foregår via en krypteret SSL (Secure Socket Layer) forbindelse for at beskytte lejers betalingsoplysninger. I forbindelse med betalingen vil betalings-/kreditkortets tre kontrolcifre skulle indtastes. Indtastningen af disse kontrolcifre er nødvendige for, at betalingen kan gennemføres, og for at Dit Pulterkammer kan opretholde et højt sikkerhedsniveau. De tre kontrolcifre kan findes på bagsiden af betalings-/kreditkortet.
  4. Ved indgåelse af aftale betales leje for løbende måned samt efterfølgende måned. Herefter betales lejen månedsvis forud.
  5. Der bliver ikke fremsendt særskilt lejeopkrævning hver måned. Så længe lejer er tilmeldt automatisk kortbetaling, modtager lejer dog 8 dage før en lejes forfald advisering på sin e-mail.
  6. Når betalingen er gennemført, kan lejer på www.pulterkammer.dk. dk/selvbetjening se kvitteringen. Ved betaling via automatisk kortbetaling og ved online betaling fremsendes desuden kvittering på e-mail, kort efter transaktionen er gennemført.
  7. Lejer samtykker til, at der ved booking og betaling sker tilmelding af lejers betalingskort til automatisk kortbetaling. Fremtidige lejebetalinger vil automatisk blive trukket på betalingskortet ved forfald. De øvrige vilkår for tilmelding til automatisk kortbetaling kan læses på www.pulterkammer.dk. Ønsker lejer efterfølgende at framelde sig automatisk kortbetaling, kan dette til enhver tid gøres på www.pulterkammer.dk/selvbetjening.
  8. Hvis et betalingskort, der er tilmeldt til automatisk kortbetaling, er udløbet, spærret eller betalingen af anden årsag ikke kan gennemføres, fremsendes advisering til lejers e-mailadresse. På www.pulterkammer.dk/selvbetjening. kan lejer tilmelde nyt betalingskort.
  9. Hvis lejer afmelder sig automatisk kortbetaling, kan betaling fremadrettet ske kontant i Dit Pulterkammers fysiske afdelinger eller ved Fælles Indbetalingskort (FI-kort).
  10. Ejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald. Manglende eller forsinket betaling kan medføre, at adgang til det lejede bliver spærret.
  11. Såfremt lejer er erhvervsdrivende, vil der ved for sen betaling blive beregnet morarente med 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. Hvis lejer er forbruger, vil der ved for sen betaling blive beregnet morarente efter rentelovens regler. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at afholde alle omkostninger i forbindelse med dette.
  12. Hvert år den 1. januar reguleres den gældende leje, tilsvarende den procentvise stigning nettoprisindekset har undergået fra 1. januar året før til den 1. januar i reguleringsåret, dog minimum 3%.
  13. Ved lejemålets opsigelse ophører automatiske kortbetalinger. Eventuelt for meget indbetalt leje refunderes af Dit Pulterkammer til lejers betalingskort.
 9. Fortrydelsesret
  1. Lejer har 14 dages fortrydelsesret som løber fra datoen, hvor det lejede er taget i brug.
  2. Lejer skal inden 14 dage, fra datoen hvor det lejede er taget i brug, give Dit Pulterkammer meddelelse om, at det ønskes at fortryde lejers køb. Meddelelsen kan gives ved tlf. 87 37 02 03, ved mail til info@pulterkammer.dk eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I lejers meddelelse skal der gøres tydeligt opmærksom på, at det ønskes at udnytte fortrydelsesretten. Formularen findes på www.pulterkammer.dk.
  3. Benyttes fortrydelsesretten skal det lejede være fraflyttet.
 10. Tilbagebetaling
  1. Hvis lejer fortryder sit køb, får lejer det beløb tilbage, som er indbetalt til Dit Pulterkammer. Er ibrugtagning af det lejede foretaget, men lejer alligevel ønsker at benytte fortrydelsesretten, skal lejer være opmærksom på, at Dit Pulterkammer vil opkræve en rimelig betaling, for den påbegyndte del af ydelsen. Beløbet fastsættes af listeprisen pr. dag set i forhold til fuld opfyldelse af aftalen.
  2. Dit Pulterkammer® refunderer beløbet til lejer uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Dit Pulterkammer har modtaget meddelelse om lejers beslutning om at fortryde denne aftale. Dit Pulterkammer gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som lejer benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre lejer udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 11. Reklamationsret
  1. Hvis lejer ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan Dit Pulterkammer kontaktes på tlf. 87 37 02 03.
 12. Lejers misligholdelse
  1. Er lejen forsinket mere end 10 dage, har Dit Pulterkammer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede, tilsvarende den værdi der skyldes Dit Pulterkammer. Desuden har Dit Pulterkammer ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel at opsige lejemålet. Såfremt lejemålet opsiges eller ophæves af Dit Pulterkammer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil det lejede er tømt, ryddet og rengjort samt afleveret uaflåst.
  2. I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale, har Dit Pulterkammer tilbageholdelsesret i genstande svarende til den værdi, der skyldes Dit Pulterkammer. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav Dit Pulterkammer® må have mod lejer, samt rimelige omkostninger som Dit Pulterkammer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse. Effekter der opbevares i det lejede på tidspunkt for Dit Pulterkammers spærring af opbevaringsrummet, er overgivet til Dit Pulterkammer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, Dit Pulterkammer måtte have mod lejer.
  3. Såfremt lejekontrakten ophæves jf. punkt 13.3, er Dit Pulterkammer berettiget til for lejerens regning, så længe lejer ikke har indfriet Dit Pulterkammers krav, at sælge de effekter, der måtte befinde sig i det lejede. Dit Pulterkammer er berettiget til at modregne ethvert krav mod lejer i et eventuelt provenu ved salget. Såfremt de med et salg forbundne omkostninger ikke skønnes at kunne dækkes af den forventede salgssum, er Dit Pulterkammer berettiget til at bortskaffe genstandene. Når inddrivelse af skyldig leje ikke har kunnet finde sted, eller der ikke har kunnet laves en betalingsaftale med lejer, vil salg eller bortskaffelse finde sted.

   Salg eller bortskaffelse kan tidligst finde sted 3 uger efter at skriftlig meddelelse er afsendt til lejer om, at de pågældende effekter vil blive solgt eller bortskaffe.
 13. Opsigelse
  1. Lejemålet fortsætter indtil lejer med 14 dages skriftligt varsel til en hvilken som helst dag opsiger lejemålet, enten via www.pulterkammer.dk/selvbetjening eller ved e-mail til info@pulterkammer.dk
  2. Dit Pulterkammer® kan ophæve aftalen med en måneds forudgående skriftlig varsel til den første i en måned.
  3. Dit Pulterkammer kan ophæve lejeaftalen i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejeloven. Dit Pulterkammer kan således bl.a. ophæve lejeaftalen, når lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt. Hvis lejer ikke har betalt restancen senest 3 dage efter at skriftligt påkrav er fremkommet til lejer kan lejeaftalen ophæves.

   Når Dit Pulterkammer hæver lejeaftalen, skal lejer straks fraflytte det lejede. Såfremt dette ikke sker er Dit Pulterkammer uden yderligere varsel berettiget til ved egen foranstaltning at sætte sig i besiddelse af det lejede. Lejer skal i alle tilfælde mindst betale leje mv. for perioden, indtil lejer fraflytter med aftalt varsel.
 14. Aflevering af lejemål
  1. Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddet og rengjort i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand, som er angivet ovenfor, er Dit Pulterkammer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.
 15. Dit Pulterkammers ansvar og adgang til det lejede
  1. Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Dit Pulterkammer er ikke ansvarlig for, om lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede genstande bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer jf. punkt 6.1.
  2. Dit Pulterkammer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af Dit Pulterkammers rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse, jf. punkt 12. Dit Pulterkammer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.
 16. Bestemmelser og henvisninger i øvrigt
  1. Adresseændringer og ændring af telefonnumre, e-mailadresser m.v. skal straks meddeles til Dit Pulterkammer®. Meddelelser, som Dit Pulterkammer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer.
  2. I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelser er truffet særlig aftale, henvises der til lejelovgivningens almindelige bestemmelser.
  3. Lejer har ved indgåelse af lejeaftalen givet Dit Pulterkammer ret til i lejeperioden, at kontakte lejeren på brev, sms og e-mail vedr. rykkerskrivelser og pludselige opståede hændelser på anlægget.
 17. Persondatapolitik
  1. Med henblik på aftalens indgåelse og opfyldelse har Dit Pulterkammer brug for følgende oplysninger fra lejer: Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

   Personoplysningerne opbevares hos Dit Pulterkammer og opbevares i 5 år efter samhandel er ophørt. Herefter slettes oplysningerne. Når Dit Pulterkammer indsamler oplysninger via hjemmesiden, sikres det, at det sker ved afgivelse af lejers udtrykkelige samtykke, således at der er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren, kundeservice – samt regnskabsmedarbejdere hos Dit Pulterkammer har adgang til de oplysninger, der registreres om Dit Pulterkammer. Den dataansvarlige for Dit Pulterkammer er Christian Kofod. Dit Pulterkammer registrerer ingen personfølsomme oplysninger, og opbevarer eller transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger til Dit Pulterkammer® sælges ikke og videregives kun til Trustpilot og Rambøll i forbindelses med interne kundetilfredsundersøgelser og anmeldelser af Dit Pulterkammer.

   Som registreret hos Dit Pulterkammer har lejer altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Lejer har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om lejer. Disse rettigheder har lejer efter persondataloven, hvor henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dit Pulterkammer via e-mail info@pulterkammer.dk.
 18. Klageadgang
  1. Hvis lejer vil klage over købet, skal der rettes henvendelse til info@pulterkammer.dk.

   Yderligere kan en klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Dit Pulterkammer indgives til Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Der kan klages til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

   EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal den samtidig angives via e-mail til info@pulterkammer.dk.

   Lejer har desuden mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data om lejer til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

Handelsbetingelserne er opdateret den 13.02.2017